Forskningsprojekter

DaBlaCa-1

Billedvejledt tumorboost af lokaliseret unifokal c.vesicae urinariae. Et fase I/II projekt

 

Formål: Projektet undersøger i et åbent ikke randomiseret fase I/II forsøg lokal kontrol og bivirkninger i forbindelse med billedvejledt dosisøgning til blæretumoren ved muskelinvasiv blærekræft.

 

Involverede afdelinger: Urologiske og Onkologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet og Odense Universitetshospital.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Jimmi Søndergaard, Onkologisk afd. Aarhus Universitetshospital

 

Status: Afsluttet

 

Se protokol her

Se publikation her

 

 


DablaCa-2

Photodynamic guided diagnosis (PDD) of bladder neoplasi in flexible cystoscopy in the outpatient department (OPD) validated by PDD in rigid cystoscopy in the operating theatre.

  

Formål: Evaluering af om fluorescens guided flexibel cystoskopi med samtidig blærebioptering i ambulatoriet er ligeværdig med fluorescens guided rigid cystoskopi + biopsi i fuld bedøvelse og på operationsgangen.

 

Involverede afdelinger: Urologisk klinik, Frederiksberg Hospital

 

Forsøgsansvarlig: Overlæge Karin Mogensen, Urologisk klinik, Frederiksberg Hospital

 

Status: Afsluttet

 

Læs publikation her

 


DaBlaCa-3

Influence of an electric field on the efficacy of Mitomycin C treatment of bladder cancer

 

Formål:  At undersøge de mekanismer, der er involveret i den tilsyneladende forbedrede penetration af MMC i blærekræftceller, når MMC kombineres med elektricitet.

 

Involverede afdelinger: Urologisk klinik, Frederiksberg Hospital

 

Forsøgsansvarlig: Ph.d. studerende Juan Luis Vásquez og Overlæge Gregers G. Hermann, Urologisk Klinik, Frederiksberg Hospital

 

Status: Afsluttet

 

Se publikation her

 


DaBlaCa-4

A study comparing the influence of perioperative PDD, MMC the combination of PDD + MMC (or no supplement treatment) on TURB of non-muscle invasive bladder cancer.

 

Formål: At undersøge effekten af Mitomycin C, PDD eller en kombination af disse i relation til at reducere recidivfrekvensen efter TURB i hvidt lys

 

Forsøgsansvarlig: Professor Lars Lund, Odense Universitetshospital  

 

Status: Opgivet

 


DaBlaCa-5

Comparison of surgical stress response and convalescence in robot-assisted laparoscopic cystectomy versus open mini laparotomy radical cystectomy in patients with bladder cancer. 

 

Formål: Projektet undersøger det kirurgiske stress og modulatorer heraf ved såvel åben som robotassisteret cystektomi. Projektet omfatter to humane studier og et eksperimentelt dyrestudie.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital og Herlev Hospital samt Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitetshospital.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Pernille Skjold Kingo og professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital

 

Status: Afsluttet

 

Se protokol her

 


DaBlaCa-6

Intensiv ryge- og alkoholintervention i forbindelse med cystektomi- STOP-OP studiet 

 

Formål: Det primære formål med projektet er at undersøge, om en kombineret intensiv ryge- og

alkoholstopintervention placeret kort før og fortsat 5 uger efter radikal cystektomi kan:

  1. Reducere incidensen af behandlingskrævende postoperative kliniske komplikationer

    og

  2. Understøtte ryge- og alkoholstop både på kort og lang sigt hos disse patienter, der gennemgår radikal cystektomi.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital

 

Forsøgsansvarlig: Projektsygeplejerske Susanne Vahr og overlæge, dr. med. Peter Thind, Urologisk Afd., Rigshospitalet 

 

Status: Inklusion afsluttet - afventer publikation 

 

Se protokol her

Link til publikation:


DaBlaCa-7

Narrow Band Imaging ved flexibel cystoskopi

 

Formål: At undersøge i hvor høj grad anvendelsen af NBI ved Flex-skopi bedrer diagnostikken og ændrer den kliniske beslutning ved såvel primær hæmaturiudredning som ved kontrol skopier ved tidligere blæretumor-patienter. Det ønskes undersøgt i et multicenterstudie med flere operatører involveret for at sikre reproducerbarheden.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Herlev Hospital.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Ditte Drejer og professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest

 

Status: Afsluttet 

 

Se protokol her

 

Link til publikation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28266904


DaBlaCa-8

Trimodalitets-studie

Hvidt lys vs. NBI vs. PDD ved detektion af flad dysplasi og CIS ved TURB

 

Formål: At undersøge i hvor høj grad man ved anvendelsen af NBI ved TURB kan bedre diagnostikken mht flad dysplasi og CIS. Dette ønskes belyst i forhold til såvel WL som PDD.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Herlev Hospital.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Ditte Drejer og professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest

 

Status: Afsluttet 

 

Se protokol her

Link til publikation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27894979


DaBlaCa-9

Nationalt studie vedr. opgørelse af symptomer ved recidiv efter cystektomi 

Formål: At opgøre hvorvidt patienter med påvist recidiv har symptomer på recidivtidspunktet samt at sammenholde dette med prognosen. Der tages udgangspunkt i patienter, der er cystektomeret i 2010.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital

 

Forsøgsansvarlig:  Afdelingslæge, PhD, Ulla N Joensen, Urologisk Afd., Rigshospitalet 

 

Status: Afsluttet. Se summary her

 


DaBlaCa-10

Human Papillomavirus og planocellulært karcinom i urinblæren 

Formål: Der ønskes belysning af en potentiel association mellem Human Papillomavirus og planocellulært karcinom i urinblæren

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital

 

Forsøgsansvarlig: Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest

 

Status: Afsluttet 

 

Se protokol her 

 

Publikation: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30526165


DaBlaCa-11

Photodynamisk diagnostik (PDD) ved fleksibel cystoskopi

- Et randomiseret studie med fokus på recidiv 

Formål: At undersøge om brugen af PDD på fleksible cystoskopier i ambulatoriet kan reducere antallet af recidiver, der på grund af størrelsen ikke kan brændes væk i ambulatoriet uden behov for generel anæstesi.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Herlev Hospital.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Ditte Drejer og professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest 

 

Status: Afsluttet. Se publikation her


DaBlaCa-12

Lymphadenectomy in urothelial carcinoma in the pelvis and ureter

 

Formål: At vurdere indflydelsen på recidiv og overlevelse af komplet lymfeknudefjernelse sammenlignet med ingen eller begrænset lymfeknudefjernelse ved operation for urothelial kræft i øvre urinveje.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Roskilde Sygehus, Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Odense Universitetshospital samt Aalborg Universitetshospital

 

Forsøgsansvarlig: Overlæge Nessn H. Azawi, Urologisk afd., Roskilde Sygehus. 

 

Status: Lukket pga. utilstrækkelig rekruttering. Afventer opgørelse af data 

 

Se protokol her 

  


DaBlaCa-13

Neoadjuverende, kortvarig, intensiv kemoresektion sammenlignet med standard adjuverende installation af kemoterapi i blæren ved overfladiske blærepolypper – NICSA

Formål: At undersøge hvorvidt neoadjuverende, kortvarig, intensive kemoresektion med Mitomycin C er lige så effektiv som konventionel behandling af overfladiske blæretumorer med TURB og adjuverende instillationsbehandling.

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest, Holstebro.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Maria Skydt Lindgren og professor, overlæge, dr.med. Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest 
 

Status: Aktivt – ikke inkluderende 

Se protokol her

Link til publikation

DaBlaCa-14

Treatment Of Metastatic Bladder Cancer at the Time Of Biochemical reLApse Following Radical Cystectomy (TOMBOLA)

Formål: At undersøge, hvorvidt opstart af immunterapi på baggrund af cirkulerende tumor DNA (ctDNA) ved recidiv efter neoadjuverende kemoterapi og cystektomi, kan bedre responsraten i forhold til immunterapi ved påvisning af recidiv ved konventionel CT-skanning.

Involverede afdelinger: Urologiske og Onkologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital
 
Forsøgsansvarlig: Professor Jørgen Bjerggaard Jensen, professor Lars Dyskjøt og overlæge Mads Agerbæk, Aarhus Universitetshospital
 
Status: Aktivt - inkluderende 

 

Se protokol her

DaBlaCa-15

Surveillance of High-grade Non-muscle Invasive Bladder Tumours Using the Xpert Bladder Cancer Monitor (SEALS Xpert)

Formål: At undersøge hvorvidt en urintest kan erstatte cystoskopi ved kontrol af patienter med tidligere high grade blæretumorer.

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest, Holstebro og Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Aalborg Universitetshospital
 
Forsøgsansvarlig: Læge Thomas K. Dreyer og professor Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Vest 
 
Status: Aktivt –inkluderende 

Se protokol her


DaBlaCa-16

MOdified Urinary COnduit to Lower Strictures After RadIcal Cystetomy (MOSAIC)

Formål: At undersøge hvorvidt en modificeret urinafledning kan reducere risikoen for udvikling af striktur svt ureteranastomoser i forbindelse med radikal cystektomi.

Involverede afdelinger:  Urologiske afdelinger v. Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Aalborg Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.
 
Forsøgsansvarlig: Læge Simone B. Brandt og professor Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital
  
Status: Aktivt –inkluderende 

Se protokol her

DaBlaCa-17

Overlevelse blandt patienter med muskelinvasiv blærekræft efter indførelsen af neoadjuverende kemoterapi i perioden 2010 til 2015. 

 

Formål: at undersøge om indførelsen af neoadjuverende kemoterapi i 2013 har øget overlevelsen på landsplan hos patienter med muskelinvasiv blærecancer.

 

Involverede afdelinger: Urologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Herlev Hospital, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital.

 

Forsøgsansvarlig: Læge Stefanie K. Körner og professor Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital.

 

Status: Aktivt

DaBlaCa-18

Influence of Hormone Treatment in Radiation Therapy for Bladder Cancer

Formål: At undersøge om samtidig behandling med anti-hormonel behandling under stråleterapi for blærecancer er associeret med en nedsat risiko for strålebivirkninger så som blærefibrose og nedsat compliance.

Involverede afdelinger: Urologiske og Onkologiske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital, Odense Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. 

Forsøgsansvarlig: Læge Josephine Maria Hyldgaard og professor Jørgen Bjerggaard Jensen Aarhus Universitetshospital.

 

 

Status: Aktivt